Навчальні програми

Робочі навчальні програми деталізують зміст кожної із дисциплін навчального плану, а саме: послідовність, організаційні форми їх вивчення та обсяг окремих тем, визначають форми та засоби контролю знань. Структура робочої навчальної програми визначена:

 

 

 • Тимчасовим положенням про організацію навчального процесу Національної академії.

У процесі підготовки фахівців із спеціальності 8.15010012 “Парламентаризм та парламентська діяльність” у Національній академії використовуються робочі навчальні програми власної розробки кафедри парламентаризму та політичного менеджменту (таблиця 9). Вони складені на підставі:

 • освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців
 • освітньо-професійних програм підготовки фахівців
 • навчальних планів підготовки фахівців
 • досвіду (власного і запозиченого) викладання відповідних дисциплін
 • вимог і рекомендацій органів управління освітою

Структурно - робочі навчальні програми складаються із таких розділів:

 • мета і завдання дисципліни
 • перелік попередніх дисциплін підготовки
 • тематичний план окремих тем із розподілом навчального часу
 • анотація окремих тем дисципліни
 • зміст практичних робіт, семінарів за темами
 • перелік, теми і обсяги творчих робіт, практичних завдань, рефератів
 • самостійна робота слухачів
 • форми та засоби контролю знань
 • перелік навчально-методичної літератури.

За встановленим у Національній академії порядком, науково-педагогічними працівниками кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, за якими закріплена відповідна дисципліна, були розроблені, обговорені на засіданні кафедри, узгодженні з Вченою радою Національної академії, деканатом факультету “Соціально-гуманітарного розвитку”, начальником управління з навчальної роботи і затверджені віце-президентом робочі навчальні програми.

Відповідно до змін навчального плану, після уточнення змісту підготовки фахівців, розвитку теоретичних положень навчальних дисциплін та досвіду їх практичного застосування робочі навчальні програми періодично коригуються.

Порядок внесення змін до робочих навчальних програм аналогічний наведеному вище. Під час формування їх змісту особлива увага приділяється єдності термінології взаємопов’язаних дисциплін, фактам дублювання навчального матеріалу тощо.

Відповідність змісту підготовки фахівців особливостям їх службової діяльності в органах публічного управління забезпечується:

 • прийнятим змістом навчальних дисциплін та структурою
 • галузевою спрямованістю більшості фахових дисциплін
 • змістом та спрямованістю окремих лекцій, практичних занять із фахових дисциплін, творчих робіт, баз стажування слухачів в органах публічного управління, магістерських досліджень.

 

Орієнтація змісту підготовки фахівців на світові досягнення реалізується у формуванні тематичної спрямованості: лекцій, практичних та семінарських занять, а також магістерських досліджень, рекомендацій щодо використання відповідної навчально-методичної літератури з навчальних дисциплін спеціальності “Парламентаризм та парламентська діяльність”.

 

Оновлення змісту підготовки фахівців досягається через:

 • регулярне поповнення навчальних дисциплін новими темами та /або окремими питаннями
 • відображення у навчальних курсах нових законодавчо-нормативних актів та змін до діючого законодавства (стосовно питань, які розглядаються)
 • систематичний перегляд складу та змісту робочого навчального плану та робочих навчальних програм.

Індивідуальні завдання формують уміння самостійно вирішувати конкретні соціальні, організаційні та управлінські проблеми з різних аспектів управлінської діяльності установ